ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemeen:
Kouwenhoven Opleidingen is opleidingsinstituut waar men diverse cursussen en trainingen verzorgt op basis van het concept Strategisch Coachen en de Transactionele Analyse (TA.)

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedrijf ; Kouwenhoven Opleidingen
Opdrachtgever / klant: een natuurlijke of rechtspersoon c.q. een groep van personen of rechtspersonen die gebruik maakt van de diensten van Kouwenhoven Opleidingen. Binnen het begrip opdrachtgever wordt onderscheid gemaakt tussen ondernemingen die als doelgroep van Kouwenhoven Opleidingen voorlichting en advies ontvangen (zie artikel 4) en andere partijen die Kouwenhoven Opleidingen inschakelen c.q. (mede) financieren ter vervulling van hun eigenbeleidsdoelen
(zie artikel 5). Hieronder vallen tevens cursisten, deelnemers aan een nascholing of opleiding, ongeachte de duur van deze nascholing of opleiding.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. De onderhavige voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Kouwenhoven Opleidingen en een opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kouwenhoven Opleidingen, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. Als een termijn voor aanvaarding is genoemd dan geldt die termijn gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Kouwenhoven Opleidingen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

Artikel 4. Activiteiten in het kader van voorlichting en advisering
In verband met de financiering van deze activiteiten is Kouwenhoven Opleidingen gehouden aan een maximum aan de omvang van de dienstverlening binnen enig tijdsbestek voor een individueel bedrijf. Kouwenhoven Opleidingen kan tevens forfaitaire bijdragen vragen voor de deelname aan workshops en bijeenkomsten.

Artikel 5. Overige activiteiten
Voor alle overige activiteiten worden schriftelijke overeenkomsten gesloten waarin – indien van toepassing- afspraken worden vastgelegd ten aanzien van tarieven, declaraties en betalingen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
1. Kouwenhoven Opleidingen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kouwenhoven Opleidingen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kouwenhoven Opleidingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kouwenhoven Opleidingen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kouwenhoven Opleidingen zijn verstrekt, heeft Kouwenhoven Opleidingen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Kouwenhoven Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kouwenhoven Opleidingen is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Kouwenhoven Opleidingen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan zijn overeengekomen financiële verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Kouwenhoven Opleidingen daar schriftelijk op te wijzen en in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden alsnog te voltooien binnen een realistische termijn.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kouwenhoven Opleidingen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, dan zal Kouwenhoven Opleidingen de opdrachtgever hierover van tevoren informeren. .

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Kouwenhoven Opleidingen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. De opdracht zal dan worden voltooid als de opdrachtgever zich akkoord verklaart met de financiële of kwalitatieve consequenties

5. In afwijking van lid 3 zal Kouwenhoven Opleidingen geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9. Geheimhouding
1. Alle partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

2. Kouwenhoven Opleidingen zal al het redelijke doen om de geheimhouding te verzekeren van alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie

3. Kouwenhoven Opleidingen garandeert dat gegevens ter beschikking gesteld door de opdrachtgever niet voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel zullen worden gebruikt.

3. Kouwenhoven Opleidingen zal de verplichtingen voortvloeiend uit artikelen 9.2 en 9.3 eveneens opleggen aan door Kouwenhoven Opleidingen ingeschakelde derden.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Kouwenhoven Opleidingen zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle aan de gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Kouwenhoven Opleidingen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht.

2. Kouwenhoven Opleidingen behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen professionele kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

4. Alle rechten van intellectuele eigendom op de materialen en/of adviezen berusten uitsluitend bij Kouwenhoven Opleidingen.

Artikel 11. Opzegging of Annulering (opdracht anders dan vernoemd in artikel 17)
1. Beide partijen kunnen de overeenkomsten voor onbepaalde tijd te allen tijde schriftelijk opzeggen onder de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

2. De opdrachtgever voor een opleidingsactiviteit heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een opleidingsactiviteit te annuleren.

3. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de betreffende opleidingsactiviteit worden door de Kouwenhoven Opleidingen administratiekosten à € 150,- in rekening gebracht. 

4. Bij annulering tot twee weken voor de aanvangsdatum is de opdrachtgever verplicht 50% van het opleidingsgeld te betalen,
daarna 100%. 

Artikel 12. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Kouwenhoven Opleidingen op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- als na het sluiten van de overeenkomst de aan Kouwenhoven Opleidingen ter kennis gekomen feiten en/of omstandigheden Kouwenhoven Opleidingen goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien Kouwenhoven Opleidingen de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de bovengenoemde gevallen is Kouwenhoven Opleidingen bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht om een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Kouwenhoven Opleidingen.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Kouwenhoven Opleidingen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen niet meer mogelijk of zinvol is, zal Kouwenhoven Opleidingen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

4. Accreditatie of de accreditatiebehoefte, dient van te voren te worden aangegeven door de opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste accreditatiegegevens. Kouwenhoven Opleidingen zal vervolgens de benodigde accreditatie aanvragen voor zover deze al niet is toegekend aan de desbetreffende nascholing of opleiding. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gehele accreditatietraject. Hij of zij is immers de enige die in zijn of haar persoonlijke registratiesysteem inzage heeft. In voorkomend geval van een niet toe te kennen accreditatie of geweigerde accreditatie of niet juiste toekenning van accreditatiepunten dient opdrachtgever binnen 14 dagen na vaststelling schriftelijk contact op te nemen met Kouwenhoven Opleidingen. Kouwenhoven Opleidingen zal na beoordeling van het verzoek zich inspannen om de accreditatie alsnog in orde te maken.

5. De uiterste termijn voor het maken van bezwaar tegen het niet of niet juist toekennen van een accreditatie is 3 maanden na datum vaststelling. Na deze termijn kan opdrachtnemer geen beroep meer doen op compensatie door Kouwenhoven Opleidingen op welke wijze dan ook.

6. Indien opdrachtgever binnen de gestelde termijn van drie maanden geen accreditatiepunten krijgt toegekend en hij of zij maakt wel schriftelijk bezwaar van dit feit dan volgt het recht van vergoeding in de vorm van deelname aan de eerstvolgende nascholing of opleiding.

Artikel 14. Honorarium
Kouwenhoven Opleidingen berekent over al haar te leveren diensten geen BTW. Kouwenhoven Opleidingen is vrijgesteld van BTW.

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de opdracht een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is vrijgesteld van BTW. Dit geldt echter niet voor cursussen, seminars en opleidingen gegevens door Kouwenhoven Opleidingen waar een vast tarief voor geldt.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Kouwenhoven Opleidingen, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn vrijgesteld van BTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten per maand in rekening worden gebracht.

6. Indien Kouwenhoven Opleidingen met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Kouwenhoven Opleidingen gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, indien Kouwenhoven Opleidingen kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen, materialen of andere kosten.

Artikel 15. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Kouwenhoven Opleidingen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Kouwenhoven Opleidingen en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Kouwenhoven Opleidingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in dat geval steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn financiële verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

- over de eerste € 6.500,- 15%

- over het meerdere tot € 13.000,- 10%

- over het meerdere tot € 32.500,- 8%

- over het meerdere tot € 130.000,- 5%

- over het meerdere 3%

2. Indien Kouwenhoven Opleidingen aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
Indien Kouwenhoven Opleidingen aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van Kouwenhoven Opleidingen, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kouwenhoven Opleidingen beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, echter alleen van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kouwenhoven Opleidingen.

5. Kouwenhoven Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 18. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Kouwenhoven Opleidingen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kouwenhoven Opleidingen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Kouwenhoven Opleidingen worden daaronder begrepen.

2. Kouwenhoven Opleidingen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kouwenhoven Opleidingen haar verbintenis had moeten nakomen. 

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Kouwenhoven Opleidingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kouwenhoven Opleidingen niet mogelijk is langer duurt dan 12 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

4. Indien Kouwenhoven Opleidingen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract.

5. Gedane betalingen door deelnemers zullen niet worden gerestitueerd. Kouwenhoven Opleidingen behoudt zich het recht voor om volgens artikel 6:75 BW het geval indien een tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. In het geval van externe oorzaken als COVID-19 of andere (toekomstig) virale oorzaken zal Kouwenhoven Opleidingen zorg dragen voor uitvoering van de werkzaamheden op een later tijdstip.  

Artikel 19. Deelname aan de opleidingsactiviteiten
1. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier stuurt Kouwenhoven Opleidingen binnen een week een ontvangstbevestiging.

2. Cliënt ontvangt een factuur, die cliënt dient te voldoen in één of twee vastgestelde termijnen.

3. Indien de opleiding op het moment van aanmelden is volgeboekt, dan wordt cliënt automatisch op een wachtlijst geplaatst. Kouwenhoven Opleidingen zal cliënt daarover informeren. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benadert Kouwenhoven Opleidingen degene die bovenaan de lijst staat.

4. Indien cliënt dan alsnog niet kan deelnemen, dan behoudt Kouwenhoven Opleidingen zich het recht voor cliënt automatisch door te schuiven naar de eerst volgende opleiding. Ook hiervan zal Kouwenhoven Opleidingen cliënt op de hoogte stellen.

5. Bij annulering tot vier weken voor het begin van de opleiding kan cliënt zijn of haar aanmelding ongedaan maken. Kouwenhoven Opleidingen berekent dan € 150, -  (honderdvijftig  euro) administratiekosten. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de opleiding is Kouwenhoven Opleidingen genoodzaakt de helft van het totaalbedrag van de opleiding in rekening te brengen. Bij verschuiving dient de reeds verzonden factuur te worden voldaan. Indien cliënt niet annuleert verplicht cliënt zich tot het voldoen van het totaalbedrag.

6. Kouwenhoven Opleidingen behoudt zich het recht voor om, indien er te weinig aanmeldingen voor de opleiding zijn, of doordat deelnemers zich voor aanvang van de opleiding terugtrekken, deze opleiding tot 1 dag voor daadwerkelijke aanvang, naar een andere datum te verplaatsen. Kouwenhoven Opleidingen zal cliënt hierover informeren. 

Artikel 21. Geschillenbeslechting
Een geschil is aanwezig als een der partijen de andere partij schriftelijk en bij aangetekend schrijven te kennen heeft gegeven dat zulks het geval is.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst dan wel van overeenkomsten die daar het gevolg van zijn, zullen worden beslecht door de gewone burgelijke rechter in het arrondissement Amersfoort.

Artikel 22. Klachtbehandeling
Voor het indienen van een klacht over de wijze waarop een medewerker of docent van de Kouwenhoven Opleidingen zich in diens beroepsmatig handelen jegens hem heeft gedragen wordt verwezen naar het Klachtbehandelingsformulier dat aan te vragen is op de website van de Kouwenhoven Opleidingen. (www.kouwenhovenopleidingen.nl / info@kouwenhovenopleidingen.nl)

Artikel 23. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Kouwenhoven Opleidingen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Ermelo, 1 december  2021.