DISCLAIMER

Kouwenhoven Opleidingen spant zich in voor een zorgvuldige en actuele weergave van de gegevens op deze website. Kouwenhoven Opleidingen streeft naar volledige toegankelijkheid. Hierbij behoudt Kouwenhoven Opleidingen zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de site te wijzigen.

De informatie wordt door Kouwenhoven Opleidingen periodiek aangevuld en gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen altijd worden doorgevoerd met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Kouwenhoven Opleidingen aan de site besteedt is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: 'de informatie') onvolledig, onjuist of niet actueel is. Kouwenhoven Opleidingen geeft hiertegen geen garanties en stelt zich niet aansprakelijk voor de consequenties.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruikmaakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Kouwenhoven Opleidingen behoudt zich het copyright voor van alle informatie en beelden op deze website. Het is de bezoeker van de site niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar te maken of deze op enige wijze te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kouwenhoven Opleidingen. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Kouwenhoven Opleidingen kan niet traceren met welke intentie en bedoeling u deze site bezoekt en de informatie gebruikt. Daarom kan Kouwenhoven Opleidingen er niet voor instaan dat de informatie op de site ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Kouwenhoven Opleidingen sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.